ចាន់ រតនា

ចាន់ រតនា

Chan Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Class 10

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation