ស៊ុន គ្រឹះស្នា

ស៊ុន គ្រឹះស្នា

Sun Kroessna

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server