ទៀត ហ្វាអ៊ីហ្សីន

ទៀត ហ្វាអ៊ីហ្សីន

Teat Faizin

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS