ស៊ុយ សិទ្ឋារៈ

ស៊ុយ សិទ្ឋារៈ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++