ស៊ឺន ហាក់

ស៊ឺន ហាក់

Seun Hak

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing