យឹង ពុទ្រ្ឋា

យឹង ពុទ្រ្ឋា

Ying Putrea

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5