ឡី ជិញតើ

ឡី ជិញតើ

​មកពី ៖ Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop