ឡី ជិញតើ

ឡី ជិញតើ

Ley Chinhtoeu

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop