ឈិន សេរីវុត

ឈិន សេរីវុត

Chhin Sereivuth

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing