ឡាយ ឩត្តមវិជ្ផា

ឡាយ ឩត្តមវិជ្ផា

Lay Oudomvichea

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop