ឡាត សុខដារ៉ា

ឡាត សុខដារ៉ា

Lat SoaDara

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop