សន ដាវីត

សន ដាវីត

Sorn David

មកពី មេតូឌីស្ទកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop