សន ដាវីត

សន ដាវីត

​មកពី ៖ មេតូឌីស្ទកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop