ស្រី រស្មី

ស្រី រស្មី

​មកពី ៖ Royal University of Agriculture-RUA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop