ស្រី រស្មី

ស្រី រស្មី

Srey Raksmey

មកពី Royal University of Agriculture-RUA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop