ប៊ុនទួន មុនីរ័ត្ន

ប៊ុនទួន មុនីរ័ត្ន

Buntoun Monyrath

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing