ម៉េង ស៊ុនដារ៉ា

ម៉េង ស៊ុនដារ៉ា

Meng Sundara

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++