លីម ពិសាល

លីម ពិសាល

​មកពី ៖ Ryoshin Denki Co., Ltd.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop