លីម ពិសាល

លីម ពិសាល

Lim Pisal

មកពី Ryoshin Denki Co., Ltd.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop