សេន ប៊ុនហួរ

សេន ប៊ុនហួរ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop