សេន ប៊ុនហួរ

សេន ប៊ុនហួរ

Sen Bunhour

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop