ឈៀង សុវណ្ណៈ

ឈៀង សុវណ្ណៈ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network