ឈៀង សុវណ្ណៈ

ឈៀង សុវណ្ណៈ

Chheang Sovannak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network