អ៊ុំ សារ៉ែន

អ៊ុំ សារ៉ែន

Um Saren

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++