ម៉េង ឌី

ម៉េង ឌី

Meng Dy

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop