ម៉េង ឌី

ម៉េង ឌី

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop