ខាន់ អមរា

ខាន់ អមរា

Khan Amara

មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network