ខាន់ អមរា

ខាន់ អមរា

Khan Amara

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network