ជៀក ចន្ទ័នរិន្រ្ទ

ជៀក ចន្ទ័នរិន្រ្ទ

Cheak Channorin

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C# Beginning