ឡឹង បូរិន

ឡឹង បូរិន

Loeng Borin

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning