ជា សេរីរិទ្ឋ

ជា សេរីរិទ្ឋ

Chea Sereyrith

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++