ម៉ី សុធារិទ្ឋ

ម៉ី សុធារិទ្ឋ

Mey Sothearith

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop