អៀរ ដារ៉ូ

អៀរ ដារ៉ូ

Ear Daro

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop