ផឹង វុទ្ឋី

ផឹង វុទ្ឋី

Phoeng Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Website Design With CSS