តេស សុផល

តេស សុផល

Tes Sophal

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash