វ៉ែន ប៊ុនហ៊ង

វ៉ែន ប៊ុនហ៊ង

Ven Bunhorng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++