ចេង ភិរិទ្ឋ

ចេង ភិរិទ្ឋ

Cheng Phirith

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning