ចេង ភិរិទ្ឋ

ចេង ភិរិទ្ឋ

Cheng Phirith

មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning