លឹម ដាលីន

លឹម ដាលីន

Lim Dalin

មកពី China University of Science and Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS