គុណ្ណា សុទ្ឋារ៉ូ

គុណ្ណា សុទ្ឋារ៉ូ

Kunna Sothearo

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++