ឈីម ឆោម

ឈីម ឆោម

Chhim Chhoum

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap