ស៊ុន ម៉ាប់

ស៊ុន ម៉ាប់

Sun Mab

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap