បុំ ពិសិដ្ឋ

បុំ ពិសិដ្ឋ

Pom Piseth

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning