បុំ ពិសិដ្ឋ

បុំ ពិសិដ្ឋ

Pom Piseth

មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning