បុល ឆៃឡាយ

បុល ឆៃឡាយ

Bol ChhayLay

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL