ប៊ុន សុវណ្ណឌី

ប៊ុន សុវណ្ណឌី

Bun Sovandy

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning