សែម សៅណា

សែម សៅណា

Sem Saona

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster