ភន ចាន់ធឿន

ភន ចាន់ធឿន

Phorh Chanthoeurn

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network