វង្ស វុទ្ឋី

វង្ស វុទ្ឋី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ