វង្ស វុទ្ឋី

វង្ស វុទ្ឋី

Vong Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន