សាំ សោភ័ណ

សាំ សោភ័ណ

SAM Sophorn

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. JavaScript
  3. Adobe Photoshop
  4. Website Design With CSS