នូ​ សុគន្ឋកែវ

នូ​ សុគន្ឋកែវ

Nou Sokunkeo

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. PHP
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap