ឆូយ ចឹងទ័រ

ឆូយ ចឹងទ័រ

Chhoy Choeng teur

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming