ណុប ម៉េងគួង

ណុប ម៉េងគួង

Nop Mengkoung

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning