ហេង សុវណ្ណដារ៉ា

ហេង សុវណ្ណដារ៉ា

Heng Sovandara

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming