ជិន សុខម៉េង

ជិន សុខម៉េង

Chin Sok Meng

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning