ផឹង ឡេងជឺ

ផឹង ឡេងជឺ

Choeng LengCheu

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop