ឡុង ចន្ទ័ម៉ូលីណា

ឡុង ចន្ទ័ម៉ូលីណា

Long Chanmolina

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++