សុខ វណ្ណៈ

សុខ វណ្ណៈ

Sok Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network