អ៊ុច កែមវណ្ណរ៉ា

អ៊ុច កែមវណ្ណរ៉ា

Ouch Kemvanra

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) -ITC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning