តាំង ដាលីន

តាំង ដាលីន

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃ