តាំង ដាលីន

តាំង ដាលីន

Tang Daling

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network